رفتن به محتوای اصلی
x

آئین نامه ممنوعیت عرضه و استعمال دخانیات در دانشگاه صنعتی اصفهان

مقدمه:

باتوجه به تصویب آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات توسط هیات محترم وزیران در جلسه موزخ 1/7/1386 و با استناد به ماده 18 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال 1385 و همچنین آئین نامه کمیته انضباطی دانشجویی که استعمال دخانیات را از مصادیق تخلف انضباطی محسوب می دارد و نظر به اینکه استعمال دخانیات در فضای عمومی به نحوی تبلیغ، تشویق و اشاعه یک فرهنگ ناپسند بوده و محیط فرهیخته و نمونه دانشگاه باید الگوی سالم و مناسبی برای جامعه باشد، این آئین نامه توسط "کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشگاه " به شرح ذیل تهیه و تصویب گردید.

 

ماده 1 : اهداف

الف) جلوگیری از استعمال دخانیات به عنوان یک رفتار ناپسند در محیط فرهیخته دانشگاه و صیانت از آن به عنوان یک الگوی سالم برای جامعه

ب) حذف دخانیات از فضای دانشگاه

ج) پیشگیری از آثار زیان بار و مخرب استعمال دخانیات

د) حفظ سلامت عمومی و حقوق جامعه دانشگاهی در محافظت ایشان از استنشاق تحمیلی دود سیگار

ه) ممانعت از ابتلاء به مصرف و جلوگیری از تبلیغ، تشویق و اشاعه مصرف دخانیات در دانشگاه

ماده 2: دستورالعمل

بند1: عرضه و استعمال مواد دخانی (شامل سیگار، قلیان و سایر محصولات دخانی ) در تمامی مکان های وابسته دانشگاه ممنوع می باشد.

تبصره: فضاهای وابسته به دانشگاه عبارتند از کلیه فضاهای باز و سربسته اداری، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی نظیر: دانشکده ها، خوابگاه ها، بوفه ها، غرفه ها، رستوران ها، تالارها، فعالیت های فرهنگی، اردوها و ...

بند2: تبلیغ و فروش مواد دخانی و ملزومات آن در فروشگاه های دانشگاه ممنوع است.

ماده 3: نحوه رسیدگی به تخلف

بند1: انتظار می رود همه دانشگاهیان ضمن رعایت مفاد این آئین نامه در صورت امکان به افرادی که در دانشگاه و با استعمال دخانیات از این آئین نامه تخطی می کنند به صورت محترمانه تذکر داده و در صورت عدم حصول نتیجه، گزارش آن را به مامورین انتظامات ارائه نمایند.

تبصره: در مورد محل های باز، باتوجه به اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان یک شهر دانشگاهی است تاکید بر تذکر در مکان های مشهود و مصرف علنی است.

بند2: مراجع رسیدگی کننده به تخلفات مندرج در این آئین نامه حسب مورد، دفتر فرهنگ عمومی، شورای انضباطی دانشجویان، کمیته تخلفات اداری کارکنان و هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی می باشد.

تبصره: مرجع رسیدگی به تخلف افراد غیر دانشگاهی نظیر غرفه داران، پیمانکاران و ... در محیط دانشگاه، توسط انتظامات مشخص و پیگیری می شود.

بند3: مراحل رسیدگی به تخلف

مرحله 1: در صورت مشاهده اولین تخلف توسط دانشجو، تذکر شفاهی و احراز هویت توسط انتظامات

مرحله 2: در صورت تکرار تخلف توسط دانشجو، ارسال گزارش به اتاق گفتگو و در صورت لزوم، اخذ تعهد کتبی مبنی بر رعایت مقررات دانشگاه

مرحله3: در صورت تکرار مجدد تخلف و عدم تغییر رفتار، ارجاع به مراجع رسیدگی کننده انضباطی(بند2)

تبصره1: در داخل خوابگاه اجرا و پیگیری این مرحله برعهده مسئول و ناظر خوابگاه می باشد.

تبصره2: در صورت استعمال دخانیات در فضاهای عمومی سربسته دانشگاه رسیدگی به تخلف از مرحله 2 آغاز می گردد.

تبصره3: در صورت خرید و فروش مواد دخانی و ملزومات آن، رسیدگی به تخلف از مرحله 3 آغاز می شود.

پیشنویس این آئین نامه در تاریخ 13/12/1395 در هیات رئیسه دانشگاه مطرح و پس از اصلاحات پیشنهادی در تاریخ 19/2/1395 به تصویب کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد رسید و یک ماه پس از اطلاع رسانی آن به دانشگاهیان لازم الاجرا می باشد.

 

تحت نظارت وف ایرانی