پدافند غيرعامل

رسالت پدافند غير عامل ارتقاي امنيت ملي است.

پدافند غيرعامل حفظ و بقاي كليه سرمايه هاي ملي در زمان وقوع بحران هايي است كه در اثر حوادث طبيعي و يا غير طبيعي رخ داده و سبب كاهش خسارت و صدمات ناشي از آنها مي شود بنابراين توان مقاومت در شرايط بحراني را بالا مي برد.

اجراي اصول پدافند غيرعامل كه شامل استتار، اختفاء، پوشش، مقاوم سازي و سازه هاي امن مي باشند موجب تسهيل مديريت بحران و ارتقا امنيت ملي مي شود؛ بنابراين به كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل و تلاش بر توسعه تحقيقات، يك وظيفه همگاني است.