توصيه شماره7

هوشيار باشيد:

- وقتي تماس تلفني خارجي داريد بدانيد كه حداقل 5 كشور مكالمات شما را گوش مي كنند(آمريكا، انگليس، نيوزيلند، استراليا، كانادا)

- هنگام سفر به خارج از كشور  سعي كنيد با شرايط و قوانين آن كشور بيگانه آشنايي پيدا كنيد و از به همراه داشتن تجهيزاتي كه براي پليس آن كشور حساسيت ايجاد مي كند خودداري نمائيد.