توصيه شماره5

آنچه فراهم كننده سلامت و برطرف كننده خطر و تجاوز باشد امنيت گفته مي شود.

امنيت امري است كه در زندگي ما جاري و ساري است و ما انسانها مرتباً در حال كار امنيتي هستيم وليكن توجه نداريم؛ نصب دزدگير  خودرو و نصب حفاظ بر درب منازل و حتي دقت در خوردن غذا و ...،كارهاي امنيتي است كه ما انجام مي دهيم.