توصيه شماره4

اصولاً مسافرت هر فرد يا گروهي از كشوري به كشور ديگر به عنوان يك فرصت مناسب براي سرويس هاي جاسوسي كشور ميزبان تلقي مي شود.

سرويس هاي ضد امنيتي و گروه هاي معاند با نظام ، مترصد تخليه اطلاعاتي و يا جذب مسافران به عنوان يك منبع خبري مي باشند. موضوعات مورد علاقه آنان مي تواند مواردي باشد كه براي هموطنان مسافر، اطلاعات عادي و معمولي تلقي مي شود و در اين راستا رؤساي دانشگاه ها، مديران ارشد، معاونين، اساتيد، دانشجويان و كاركنان دولت براي سرويس هاي اطلاعاتي، ارزشمند محسوب مي شوند.

دانشگاهيان گرامي

 با مطالعه، كسب آگاهي و برنامه ريزي مي توان بسياري از موانع و مشكلات را تا حدودي برطرف ساخت و گامي در جهت كوتاه كردن دخالتهاي بيگانگان در امور كشورمان برداشت.

در اين راستا حراست دانشگاه با استفاده از افراد مجرب جهت اطلاع رساني بيشتر در خدمت دانشگاهيان عزيز مي باشد.