توصيه شماره 3

حجاب مصونيت است نه محدوديت

مقام معظم رهبري :

« عفت چيز غير قابل دسترسي و غير قابل تأثيرپذيري در انسان نيست؛ مثل همه خلقيات و خصلت هاي انسان در معرض تهاجم قرار ميگيرد، يكي از چيزهايي كه مي تواند آن را از تهاجم به دور بدارد ...نداشتن معاشرت نامناسب در محيط زندگي و محيط كار و محيط جامعه است. آن چيزي كه مي تواند به اين مصون سازي و جداسازي كمك كند حجاب از طرف زنو حجاب از مرد. حجاب مرد هم نگاه نكردن است.»

بنابراين:

عقل نيز تأييد مي كند كه هيچ صاحب گنج وگوهري هم جواهرات خود را بدون حفاظ در معرض ديـد رهـگذران نمي‌گذارد تـا بدرخشد،جلوه كند و چشم و دل بـربايد،چـون خـود جـواهـر ربوده مي‌شود. گوهرعفاف و پاكي، كم ‌ارزشتر از طلا و پول و محصول باغ و وسايل خانه نيست. دزدان ايمان و غارتگران شرف نيز فراوانند...