توصيه شماره 2

اگر آرامشي در دانشگاه نباشد و در محيط هاي تعليمي نباشد؛ چطور امكان دارد كه متفكران افكار خودشان را به جوانان ما صادر كنند و مغزهاي آنها را متفكر و متخصص بار بياورند.

(امام خميني «رض» صحيفه نور، ج 14، ص295)