توصيه شماره 1

آيا مي دانيد كه ...!؟

تلفن، دورنگار و پست الكترونيكي محل امني جهت تبادل اطلاعات طبقه بندي شده نمي باشد.

هشدار !

در هنگام ترك محل كار از رها نمودن اسناد مهم بر روي ميز كار خود اجتناب كنيد.